Thursday, 15 May 2008

致四川地震不幸罹难的灾民

天灾让很多人失去了自己的家人,那种痛是非笔墨所能形容的.绝非一朝一夕能忘记的. 刚刚才把捐给缅甸灾民的奶粉和水送到,又传来了四川的不幸...我们能做的也不多,没有什么东西能弥补他们所受的创伤,唯一能做的是替罹难者念经,希望他们能安息.

往生净土神咒
南无阿弥多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。
nā mó ā mí duō pó yè。duō tuō qié duō yè。duō dì yè tuō。
阿弥利都婆毗。阿弥利哆。悉耽婆毗。
ā mí lì dū pó pí。ā mí lì duō。xī dān pó pí。
阿弥唎哆。毗迦兰帝。阿弥唎哆。毗迦兰多。
ā mí lì duō。pí jiā lán dì。ā mí lì duō。pí jiā lán duō。
伽弥腻。伽伽那。枳多迦利。娑婆诃。
qié mí nì。qié qié nuó。zh duō jiā lì。suō pó hē
大悲咒经文
南無、喝囉怛那、哆囉夜耶.南無、阿唎耶,婆盧羯帝、爍缽囉耶.菩提薩埵婆耶.摩訶薩埵婆耶.摩訶、迦盧尼迦耶.唵,薩皤囉罰曳.數怛那怛寫.南無、悉吉慄埵、伊蒙阿唎耶.婆盧吉帝、室佛囉愣馱婆.南無、那囉謹墀.醯利摩訶、皤哆沙咩.薩婆阿他、豆輸朋,阿逝孕,薩婆薩哆、那摩婆薩哆,那摩婆伽,摩罰特豆.怛姪他.唵,阿婆盧醯.盧迦帝.迦羅帝.夷醯唎.摩訶菩提薩埵,薩婆薩婆.摩囉摩囉,摩醯摩醯、唎馱孕.俱盧俱盧、羯蒙.度盧度盧、罰闍耶帝.摩訶罰闍耶帝.陀囉陀囉.地唎尼.室佛囉耶.遮囉遮囉.摩麼罰摩囉.穆帝隸.伊醯伊醯.室那室那.阿囉參、佛囉舍利.罰沙罰參.佛囉舍耶.呼嚧呼嚧摩囉.呼嚧呼嚧醯利.娑囉娑囉,悉唎悉唎.蘇嚧蘇嚧.菩提夜、菩提夜.菩馱夜、菩馱夜.彌帝唎夜.那囉謹墀.地利瑟尼那.波夜摩那.娑婆訶.悉陀夜.娑婆訶.摩訶悉陀夜.娑婆訶.悉陀喻藝.室皤囉耶.娑婆訶.那囉謹墀.娑婆訶.摩囉那囉.娑婆訶.悉囉僧、阿穆佉耶,娑婆訶.娑婆摩訶、阿悉陀夜.娑婆訶.者吉囉、阿悉陀夜.娑婆訶.波陀摩、羯悉陀夜.娑婆訶.那囉謹墀、皤伽囉耶.娑婆訶.摩婆利、勝羯囉夜.娑婆訶.南無、喝囉怛那、哆囉夜耶,南無、阿唎耶.婆嚧吉帝.爍皤囉夜.娑婆訶.唵,悉殿都.漫多囉.跋陀耶,娑婆訶.
愿以此功德。庄严佛净土。上报四重恩。下济三途苦。若有见闻者。悉发菩提心。尽此一报身。同生极乐国。
愿以此功德回向给地震中的灾民.

No comments:

 
eckhart tolle