Monday, 17 December 2007

佛说人生之最。。。。。

人生最大的敌人是自己

人生最大的失败是自大

人生最大的罪过是杀生

人生最大的愚蠢是欺骗

人生最可恶的是淫乱

人生最可怜的是嫉妒

人生最痛苦的是痴迷

人生最羞辱的是献媚

人生最危险境地是贪婪

人生最烦恼的是争名利

人生最善良行为是奉献

人生最大的债务是受恩

人生最大的欣慰是布施

人生最大的财富是健康

人生最大的破产是绝望

人生最可佩服是精进

人生最缺欠的是智慧

No comments:

 
eckhart tolle