Thursday, 24 December 2009

Phra Katha Chinabunchorn Mantra

This is the greatest Katha mantra of all, Which Somdej To receive from an old scroll from Sri Lanka. The meaning of this Katha is great blessings and a chant for praying.

http://www.buddhanet.net/mp3/thai_chants/chin.wma


1) Cha Ya Sa Na Ka Tha , Puttha Chay Ta Wa MarRung SaWa HarNung , Jattu Sutja SaPung Rasunk Yay Pivingsu Na Ra Sa Pa

2) Tun Hung Ga Ra Ta Yo Putta AudTaVee SaThi NaYaGa , SupPay PaThidTiTar MaiHung Mud Ta Gay Tay Muss Nis Sa Ra


3) See Say PaThiThidToh MaiHung Puttho Dhummo TaViLoJaNay , Sunkho PaThiThidToh MaiHung AuRay Sappa KuNaGaRo

4) HaTaYay May ArNuRutTho SareePutTho Ja TukKhiNay , GohnTunYo PhidThiPar KusSaMing MokKunLaNo Ja Wa Mar Gay


5) TukKhiNay SaWaNay MaiHung ArSoong ArNunTaRaHuLo , GusSaPo Ja MaHaNaMoh AuPaSoong WaMaSoTaGay

6) GaySunTay PhidThiPar KusSaMing , SuRiYo Wa PaPungGaRo , NiSinNo SiRiSumPunNo , SoPiTo MuNi PoongKaWo


7) GuMarLa GusSaPoh TayRo , MaHaySee JitTa Wa Ta Go , So MaiHung WaTaNay NidJung , PhaThidThaSi KuNaGaRo


8) PoonNo AungKuLiMarLoJa AuParLee NunTaSeeWaLee , TayRa PunJa E May ChaTa NaLaTay ThiLaGar Ma Ma


9) SaySarSeeThi MaHaTayRa ViShiTar ChiNaSaWaGa , A Tay SeeThi MaHaTayRa ChiTaWunTo ChiNoRaSa , ChaLunTar SeeLaTayChayNa AungKaMungKaySu SunThiTar


10) RaTaNung PuRaTo ArSi , TukKiNay MetTaSootTaGung , TaChakKung PudShaTo ArSi , WaMay AungKuliMarLaGung


11) CunTaMoRa PaRitTunJa , ArTar NarThiYa SoodTaGung , ArGarSay ShaTaNung ArSi , SaySar PaGarRaSunThiTar


12) Chi NaNa WaRaSunkYootTha , SudTupPaGarRa LungGaTar , WaTaPidTa ThiSunChaTa , ParHeRutChaShutTu PudTaWa


13) ArSaySar ViNaYung YunTu , ArNunTa ChiNaTayChaSar , WaSaTo May SaGitJayNa , SaTar SumPutThaPunChaRay


14) ChiNaPunChaRa MutChumaHe ViHaRunTung MaHee TaLay, SaTa PaLenTu Mung SupPay Tay MaHaPuRiSarSaPar


15) ItJayWaMunTo SuKootTo SuRukKho , CheNarNuParWayNa CheTuPudTaWo , DhumMaNuParWayNa CheTarReSunkKho , SunkKaNuParWayNa CheTunTaRaYo , SudDhumMarNuParWa Parrithtoh JaRaMi ChiNa Pun Cha Ray Thi

No comments:

 
eckhart tolle